TO ALL MEMBERS AND STAKEHOLDERS
NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING

Please be advised that the 111th Annual General Meeting of the SPCA TSHWANE will be held:

SATURDAY, 31 JULY 2021
at
10:00
via
AN ELECTRONIC CONFERENCING PLATFORM (details below)

Agenda:

  1. Opening
  2. Attendance, apologies, and quorum
  3. Minutes – Annual General Meeting 31 July 2021
  4. Presentation of the Chairperson’s report
  5. Presentation of the annual financial statements for the year ended 31 March 2021
  6. Appointment of Auditors
  7. Election and appointment of Management Committee
  8. Closing

Admission and voting:
All stakeholders are welcome to attend the meeting via the electronic conferencing platform. Due to COVID-19 risk and restrictions, the 2021 SPCA TSHWANE AGM will be conducted entirely via electronic conferencing. RSVP to chairperson@spcapta.org.za by 28 July 2021 to receive the link to join the meeting. Only paid-up members may vote on business of the meeting and may be required to provide satisfactory identification.

Enquiries:
For financial statements, minutes, and any other queries contact chairperson@spcapta.org.za. Copies of meeting documents will be available prior to the meeting via the link and our webpage: https://www.spcapta.org.za

MANAGEMENT COMMITTEE
SPCA TSHWANE

AAN ALLE LEDE EN BELANGHEBBENDES
KENNISGEWING VAN ‘N ALGEMENE JAARVERGADERING

Geliewe kennis te neem van die 111de Algemene Jaarvergadering van die DBV TSHWANE wat gehou sal word:

SATERDAG, 31 JULIE 2021
om
10:00
via
‘N ELEKTRONIESE KONFERENSIE PLATFORM (besonderhede hier onder)

Agenda:
1. Opening
2. Bywoning, verskoning, en kworum
3. Notule – Algemene Jaarvergadering gehou op 31 Julie 2020.
4. Aanbieding van die Voorsitter se verslag
5. Aanbieding van die finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 31 Maart 2021
6. Aanstelling van Ouditeure
7. Verkiesing and aanstelling van Bestuurskomitee
8. Afsluiting

Toegang en stemreg:
All belanghebbendes is welkom om die vergadering by te woon via die elektroniese konferensie platform. As gevolg van COVID-19-risiko-en-besprekings, sal die DBV TSHWANE-AJV van 2021 geheel en al deur middel van elektroniese konferensie gehou word. RSVP na chairperson@spcapta.org.za teen 28 Julie 2021 om ‘n skakel te ontvang om by die vergadering aan te sluit. Slegs opbetaalde lede mag stem op vergaderingsake en kan gevra word om bevredigende identifikasie te voorsien.

Navrae:
Vir finasiële jaarstate, notule en ander navrae kontak: chairperson@spcapta.org.za. Afskrifte van die agenda en verwante dokumente al saam met die skakel voorsien word, en sal voor die vergadering op ons webtuiste https://www.spcapta.org.za beskikbaar wees.

BESTUURSKOMITEE
DBV TSHWANE

Pin It on Pinterest